Planowane ulepszenia drogi wojewódzkiej nr 945: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczyna proces przetargowy

Planowane ulepszenia drogi wojewódzkiej nr 945: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczyna proces przetargowy

Zarząd Dróg Wojewódzkich, mający swoją siedzibę w Katowicach, ogłosił przetarg. Przedmiotem tego zapytania ofertowego jest opracowanie planu na modernizację drogi wojewódzkiej o numerze 945. Trasa ta prowadzi od Żywca aż do granic z Słowacją. Podstawowym celem tej inwestycji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na wymienionej trasie. Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie szczegółowego planu inwestycji, który ma na celu zarówno uspokojenie ruchu, jak i poprawę systemu odwodnienia drogi.

Zakres pracy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli koncepcji, jak również zdobycie pozytywnej decyzji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych dla planowanej modernizacji. Planowana przebudowa i rozbudowa dotyczyć będzie 24-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 945. Odcinek ten rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Handlowej w Żywcu i kończy na granicy państwowej ze Słowacją. Wybrana do realizacji projektu firma będzie musiała również opracować program funkcjonalno-użytkowy, który posłuży jako wytyczne dla dalszych prac budowlanych, prowadzonych w modelu „projektuj i buduj”.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, firma będzie zobligowana do przeprowadzenia szeregu badań. Będą to pomiary ruchu, badania podłoża gruntowego oraz inwentaryzacja istniejącej zieleni. W ramach koncepcji przewiduje się zmianę szerokości jezdni na poziomie 7 metrów, modernizację nawierzchni umożliwiającą wytrzymanie nacisku pojedynczej osi o wartości 11,5 tony, a także wzmocnienie podłoża gruntowego. W ramach projektu przewiduje się również korekty geometryczne oraz przebudowę skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych. Projekt zakłada również tworzenie nowych elementów infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, tam gdzie jest to wymagane.